Tunnfilm- och finpulverapplikationer

 

Verksamt sedan 2002

cdUp AB är ett innovationsföretag inom området teknisk fysik. Bolaget investerar i projekt, patent och bolag med syfte att påverka utveckling av nya produkter och processer för en effektivare material- och energianvändning. Bolagets intresse mer specifikt ligger i icke-fossila energislag, pulvermetallurgi, tunnfilmsteknik, spårbarhet samt materialåtervinning. Intäkterna  genereras från licensiering och handel med immateriella tillgångar samt från konsultationer inom intresseområdena. 

Patentportföljen

cdUp AB grundades 2002 på en patentsökt idé för märkning av inspelningsbara cd-skivor och portföljen innehöll tidigare ett svenskt patent. Patentportföljen numera innehåller fyra europeiska patent på en snålspolande toalett samt motsvarande patentansökning i Indien.

Projektportföljen

Buttler startade 2012 som ett projekt inom cdUp AB med en initial finansiering av BYGGinnovationen/Vinnova. Projektet handlar om att produktifiera patentet  för den snålspolande toaletten, som inte har någon tank utan istället tar sitt spolvatten direkt från inkommande vattenledning. Det ger möjlighet till eleganta lösningar i badrummen och miljöbesparing på grund av minskad materialåtgång och lättare transporter. Förutsättningen finns också att spara vatten eftersom spolningen bara sker så länge knappen är intryckt, till skillnad från toaletter med tank. Buttler® är numera ett registrerat varumärke. Kompletterande flödessimuleringar på det patenterade vattenlåset gjordes under 2022 av ett indiskt analysföretag, med intressanta resultat som nu ska verifieras i den fysiska prototypen.

Projekt Hydrures initierades 2022 och handlar om energilagring med vätgas i metallhydrider. Tekniken fokuserar på absorptionen samt desorptionen av gasen i en tank med pulver av metallegeringar. En studie har gjorts med praktiska experiment kring induktionsvärmning och en efterföljande patentutredning. 


Annan verksamhet

Bolaget har under 2022 kontrakterats för projektledning av ett större investeringsprojekt inom området pulvermetallurgi. Projektet löper under två år. Läs mer om "Project SHIN (進)"  på kundens  hemsida.